Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 14 2020

secalecornutuum
18:17
7347 bf40 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viajanuschytrus januschytrus
secalecornutuum
18:12
0662 8812 500
secalecornutuum
18:11
The dystopian future has arrived.
secalecornutuum
18:07
2391 de04 500
Reposted fromtfu tfu viabountyhunter bountyhunter
secalecornutuum
18:07
1576 c38f 500
Prawdziwy antybohater
Reposted fromdobry dobry viajanuschytrus januschytrus
secalecornutuum
18:04

March 09 2020

secalecornutuum
20:58
7377 a532 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viabountyhunter bountyhunter
secalecornutuum
20:58
Reposted fromGr3nd3l Gr3nd3l viabountyhunter bountyhunter
secalecornutuum
20:53
secalecornutuum
20:16
7226 186a 500
Wynona Ryder, Jodie Foster and Julia Roberts
Reposted frombewitchediris bewitchediris viasucznik sucznik
secalecornutuum
20:12
1.A priori – z góry, bez zapoznania się z faktami. 2.Abiturient – maturzysta, kończący liceum. 3.Abnegacja – wyrzeczenie się czegoś; brak troski o swój wygląd. 4.Adherent – zwolennik, stronnik. 5.Adolescencja – wiek młodzieńczy. 6.Adwersarz – przeciwnik, oponent. 7.Ambiwalencja – jednoczesne przeżywanie przeciwnych uczuć i pragnień. 8.Antycypować – przewidywać, uprzedzać, przedwcześnie wykonywać. 9.Asumpt – okazja do czegoś, bodziec, pretekst. 10.Austeria – zajazd, oberża, karczma, gospoda. 11.Bigoteria – fałszywa pobożność, świętoszkowatość, dewocja. 12.Bukinista – antykwariusz uliczny, handlujący książkami i rycinami. 13.Defetyzm – brak wiary w zwycięstwo, przewidywanie porażki. 14.Delikt – czyn zakazany przez prawo. 15.Deprymować – wprawiać w stan zniechęcenia. 16.Dezawuować – kwestionować czyjeś prawo do jakichś działań. 17.Dyletantyzm – amatorstwo w jakiejś dziedzinie; powierzchowna znajomość wielu spraw. 18.Dyspensa – zwolnienie od jakichś przepisów prawa kościelnego. 19.Egzaltacja – przesadne, nienaturalne okazywanie uczuć. 20.Egzegeza – objaśnienie filologiczne tekstów, zwłaszcza biblijnych. 21.Egzemplifikować – przytaczać przykłady. 22.Ekslibris – znak na okładce książki z nazwiskiem właściciela. 23.Eksplikacja – objaśnienie znaczenia wyrazu lub zdania. 24.Ekspozytura – placówka, przedstawicielstwo jakiejś instytucji. 25.Ekstensywny – rozległy, obfity ilościowo, lecz ubogi jakościowo. 26.Eksternista – uczący się samodzielnie, zdający przewidziane egzaminy. 27.Elaborat – obszerny tekst, napisany bezbarwnie, nudny. 28.Emfaza – przesadna uczciwość wypowiedzi, afektacja. 29.Empiryczny – doświadczalny; oparty na doświadczeniu. 30.Ergo – a więc, a zatem. 31.Erudycja – wszechstronna wiedza, gruntowne wykształcenie. 32.Eskapizm – ucieczka, unikanie problemów. 33.Ex aequo – [wym. eks ekwo] – na równi, jednakowo, w równej mierze. 34.Fanfaronada – popisywanie się odwagą, bufonada. 35.Filister – człowiek o ciasnych poglądach, mieszczuch. 36.Fircyk – człowiek niepoważny, lekkouch, strojniś. 37.Garnie [wym. garni] – o potrawach: z przybraniem. 38.Harpagon – skąpiec, sknera, chciwiec, dusigrosz. 39.Imperatyw – nakaz, reguła, norma moralna. 40.Implikować – pociągać za sobą, powodować jakieś skutki. 41.Indolencja – niedołęstwo, bierność, zobojętnienie. 42.Indyferentyzm – obojętność wobec ważnych kwestii moralnych, społecznych. 43.Introspekcja – badanie własnych przeżyć psychicznych. 44.Item – również, także, tak samo. 45.Komunał – zdanie pozbawione istotnej treści, frazes, ogólnik. 46.Kontinuum – ciągły, uporządkowany zbiór nieskończonej liczby elementów. 47.Kosmopolityzm – przekonanie, że ojczyzną człowieka jest świat. 48.Kuriozum – zjawisko osobliwe, dziwaczne; rzecz niezwykła. 49.Lapsus – błąd, omyłka w wypowiedzi. 50.Makaronizm – obcy wyraz, zwrot w zdaniu w języku ojczystym. 51.Monotyp – jedyny gatunek lub przedstawiciel jakiegoś rodzaju. 52.Nolens volens – chcąc nie chcąc. 53.Nosce te ipsum – poznaj samego siebie. 54.Obstrukcja – opór przy użyciu dozwolonych metod. 55.Pandemonium – zamieszanie, chaos, bezład. 56.Pauperyzacja – ubożenie, złaszcza jakiejś grupy społecznej. 57.Propedeutyka – wstęp do jakiejś dziedziny wiedzy. 58.Protagonista – człowiek przodujący, walczący o coś; przywódca. 59.Purysta – człowiek dbający o poprawność i czystość języka. 60.Subsydiować – udzielać pomocy finansowej. 61.Synekura – dobrze płatne stanowisko niewymagające wysiłku. 62.Tremo – wysokie stojące lustro. 63.Utensylia – przedmioty do wykonywania czegoś, przybory.
Reposted fromlele lele viadzony dzony
secalecornutuum
20:06
secalecornutuum
19:05
Reposted fromzelbekon zelbekon
19:04
0446 5800

mideastcuts:

Ghada Karmi and Ellen Siegel, in 1973, 1992 and 2011. Photos by Francis Khoo (1, 2) and Jean-Pascal Deillon (3).

Reposted fromambeer6 ambeer6 viasatyra satyra
secalecornutuum
19:03
5204 8986 500
secalecornutuum
19:02
8009 072d
Reposted fromEtnigos Etnigos viasatyra satyra
secalecornutuum
19:02
6755 159a 500
Reposted fromnyaako nyaako viasatyra satyra
secalecornutuum
19:02
8137 d4c6 500
Reposted fromapotheosis apotheosis viaHypothermia Hypothermia
secalecornutuum
19:01
8082 70a9 500
Reposted fromapotheosis apotheosis viaHypothermia Hypothermia
secalecornutuum
19:01
8293 fa7f 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viadzony dzony
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl