Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 23 2017

secalecornutuum
21:44
3223 bc48
secalecornutuum
21:43
2181 e46a 500
Reposted fromzniszcze zniszcze viazembata zembata
21:41
4573 d960
secalecornutuum
21:41
7570 26c0 500
Reposted fromNajada Najada viajointskurwysyn jointskurwysyn
secalecornutuum
21:40
secalecornutuum
21:39
secalecornutuum
21:38
5334 ccac 500
Reposted fromlubisztosuko lubisztosuko viasucznik sucznik
21:34
7721 4f08 500
Reposted fromrealkomaeda realkomaeda viaMojeZwoje MojeZwoje

August 22 2017

20:30
4019 1d5e 500

goddessprogress:

#Adulthood

Reposted fromtron tron viafastgarnichtpsycho fastgarnichtpsycho
secalecornutuum
20:12
4015 c8a2 500
Reposted fromdelain delain viafuckingspecial fuckingspecial
20:10
8962 fba0 500
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viaCarrion Carrion
20:10
secalecornutuum
20:10
secalecornutuum
20:09
Bo tyle się znam
Ile z ust twych usłyszę
Ile obliczę sam z czarnych plam życiorysu
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
secalecornutuum
20:09
Możesz nie być jej pierwszym, jej ostatnim, lub jedynym. Kochała wcześniej, może kochać ponownie. Jeżeli teraz kocha Ciebie, to co innego się liczy? Nie jest perfekcyjna, ty też nie jesteś, razem też możecie nigdy nie być doskonali, ale jeżeli potrafi cię rozśmieszyć, skłonić do myślenia, i przyznania, że jesteś człowiekiem i popełniasz pomyłki, zostań z nią, i daj jej jak najwięcej. Może nie myśleć o tobie w każdej sekundzie dnia, ale da ci cząstkę siebie o której wie, że mógłbyś nią złamać jej serce. Więc nie rań jej, nie zmieniaj jej, nie analizuj jej, i nie oczekuj od niej więcej niż może dać. Uśmiechaj się kiedy cię uszczęśliwia, daj jej znać kiedy cię denerwuje, i tęsknij kiedy jej nie ma.
— Bob Marley
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
secalecornutuum
20:08
Chcę wiedzieć o Tobie to, czego nie chcesz mówić.
— pierdolony.soup.
Reposted frompierdolony pierdolony viagdziejestola gdziejestola
secalecornutuum
20:06
Reposted fromlaitcondense laitcondense viadzony dzony
secalecornutuum
19:54
4986 038e
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viaNajada Najada
secalecornutuum
15:33
8910 0353 500
Reposted fromwiq wiq viasiostra siostra
secalecornutuum
15:28
Reposted fromshakeme shakeme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl