Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 26 2017

secalecornutuum
22:29
1883 4610
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani viastonerr stonerr
secalecornutuum
22:21
9792 3d16 500
pamiętaj.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viabrzask brzask
secalecornutuum
22:17
1643 bec3
czas na gorącą modlitwę
Reposted fromtfu tfu viaHypothermia Hypothermia
secalecornutuum
22:17
secalecornutuum
22:15
1439 6b4e
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viasucznik sucznik
secalecornutuum
22:14
8402 d481
Reposted frommollydaggers mollydaggers viazembata zembata
secalecornutuum
22:13
7093 b0fb 500
Reposted frommollydaggers mollydaggers viazembata zembata
secalecornutuum
22:13
7005 e39a
I'm always anxious thinking I'm not living life to the fullest.
Reposted fromjackattack jackattack viabrzask brzask
secalecornutuum
22:12
secalecornutuum
22:12
2133 b513
Reposted fromanestetyk anestetyk viazembata zembata
secalecornutuum
22:11
7960 7ee4 500
<3
Reposted fromhighringo highringo viazurawianiaczka zurawianiaczka
secalecornutuum
21:25
oh...

July 25 2017

secalecornutuum
23:09
0629 6d54
secalecornutuum
23:08
Nie da się odnaleźć miłości tam, gdzie jej nie ma, ani ukryć jej tam, gdzie naprawdę istnieje.
Pomyśl o tym.
— Leisa Rayven
secalecornutuum
23:08
9011 2d9f
Reposted fromdarkanes darkanes viaM3lk0r M3lk0r
23:08
secalecornutuum
23:08
Jeśli należysz do tych, którzy kochali tylko raz, to niewiele masz do powiedzenia. Ale jeśli to była prawdziwa miłość, to inni powinni milczeć w twojej obecności.
— Waldemar Łysiak
Reposted frommhsa mhsa viaoutoflove outoflove
secalecornutuum
23:07
Wszystko co nie zostało do końca przecierpiane i rozwiązane, powraca.
secalecornutuum
23:06
7463 1675 500
Reposted fromsosna sosna viaM3lk0r M3lk0r
secalecornutuum
23:05
Lubię ludzi, którzy potrafią mądrze milczeć zamiast głupio gadać.
— Marcin Prokop
Reposted frommahidevran mahidevran viaoutoflove outoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl